Den högsta Tantran om det gudomligas evolution i universum och i oss människor


Evolutionen
Den gudomliga evolutionen

På den här webbplatsen och i mina böcker beskriver jag en personlig utveckling som startade hösten 1999 och som så småningom visade sig handla om fullbordan av den utveckling som min själ har genomgått i många liv. Denna sista del av utvecklingen betydde att porten mot det omedvetna öppnades och därigenom kunde min själ steg för steg söka sig tillbaka till sitt ursprung. Denna resa betydde samtidigt att mitt självmedvetande och min självkännedom steg för steg ökade till dess att jag hade fått direkta upplevelser av alla olika nivåer både i mitt eget själv och i universums materiella och andliga dimensioner. 

Slutfasen av min utveckling innebar att jag sommaren 2003 från den gudomliga andens nivå kunde skåda ner på mitt eget högre Själv i form av en fullt utvecklad buddha. I nästa ögonblick fick jag uppleva den sista stora invigningen som slungade mitt medvetande tillbaka till tillståndet före Big Bang. Detta tillstånd var Alltets ursprungliga helhet, det gudomliga medvetandets tillstånd före uppdelningen i ande och materia och före det materiella universums tillkomst. 

Under åren efter dessa omvälvande upplevelser bearbetade jag mina upplevelser i flera böcker och jag leddes också in i ett arbete med som ledde fram till en helt ny bild av Bibelns tillkomst. Resultatet av detta arbete finns i boken Den sanna historien om Tanak, Bibeln och Koranen.

Det sista steget i arbetet med att förstå vad det egentligen var som jag hade upplevt har jag tagit under åren 2012 och 2013 i samband med arbetet med den senaste boken som jag kallade Den högsta Tantran. I samband med uppstarten av arbetet med den boken drömde jag följande dröm: 

Drömde att jag fick ta emot ett ark med en kod bestående av främmande tecken. Jag fick veta i drömmen att detta var koden som låser upp den högsta tantran! (Julafton 24/12 2011.)

Innan min starka andliga utveckling startade hade jag inga kunskaper om tantriska eller andra mysteriefilosofier men under min utveckling trädde ändå alla möjliga gamla mysterier fram genom symboler, drömmar, visioner och direkta kontakter med andliga krafter. Jag förstod redan tidigt att jag hade en uppgift att dokumentera och förmedla det jag upplevde, men det var länge oklart vad budskapet egentligen handlade om. Jag upptäckte att jag redan i det förra livet, som den svenska konstnären och visionären Hilma af Klint, hade deltagit i en mångårig skola där krafter från den andliga världen undervisade mig och fyra väninnor om mysteriet och evolutionen. Men de andliga lärarna påpekade också att det faktiskt inte var möjligt att fullt ut förstå vad undervisningen handlade om förrän man själv hade upplevt den i praktiken. De berättade att någon eller några av kvinnorna i den krets Hilma af Klint tillhörde skulle uppleva mysteriets fullbordan i nästa liv och att undervisningen syftade till att förbereda denna fullbordan. 


Den gudomliga evolutionens fyra nivåer

Mina upplevelser har utgjort den fullbordan som undervisningen till Hilma och hennes vänner handlade om och det är också först nu som jag fullt ut har förstått vad som menades med evolutionen och mysteriet. Evolutionen handlar inte bara om utvecklingen av livet på jorden som vi allmänhet tänker på när vi hör ordet och den handlar inte heller enbart om det materiella universums evolution från Big Bang och framåt. Evolutionen sker på fyra nivåer, symboliserade av de fyra trianglarna i bilden ovan. 

1. Andens evolution

Andens, det gudomliga livets, evolution startade när den andliga dimensionen avgränsades från det oändliga Alltet.

2. Det materiella universums evolution

Det materiella universums evolution från starten i Big Bang och framåt sker genom att det materiella universum växer och mognar i Andens dimension. Hela det materiella universum genomsyras av den andliga kraften som skapar förutsättningarna för den materiella dimensionens utveckling. Målet för den materiella dimensionen nås när materien har mognat till en nivå som kan härbärgera medvetet liv.

3. Självets evolution i det materiella universum

Andens tillväxt sker genom att delar av Anden föds in i det materiella universum för att växa till fullständiga Själv som är avbilder av sitt ursprung. När dessa Själv återvänder till Andens dimension bidrar de till Andens tillväxt och ytterst till Alltets tillväxt. Självets evolution startar alltså när en droppe av det gudomliga livet föds in i det materiella universum. Självets utveckling sker genom att själen samlar erfarenheter i liv efter liv i en fysisk kropp.

4. Själens utveckling i den jordiska inkarnationen

Själens evolution i varje liv sker genom att den samlar erfarenheter från livet i kroppen och utvecklar förmågan till kärlek. Varje ny inkarnation börjar i omedvetenhet om själens ursprung i det högre Självet men förr eller senare börjar ändå en medvetenhet om det sanna Självet att gry i medvetandet. Denna medvetenhet blir lättare och lättare att uppnå i varje liv och slutfasen i den mänskliga evolutionen innebär ett öppnande av förbindelsen till Självet och vidare till den andliga dimensionen och ytterst till ett uppgående i det gudomliga medvetandet. Den gåva som Självet bär med sig i form av kunskap och kärlek från evolutionen i det materiella universum utgör ett tillskott till den andliga dimensionen och därmed bidrar Självet till Andens evolution. När universums materiella dimension en gång har uttömts på alla möjligheter till utveckling av nya Själv genom att medvetna själar kan utvecklas i en fysisk kropp i en materiell värld är målet och meningen med hela evolutionen uppfylld. Då har universum i form av den andliga och materiella dimensionen fyllt sitt ändamål och gett det avsedda bidraget till Alltet. Universums evolution sker alltså på fyra nivåer. Den första nivån handlar om den andliga dimensionens utveckling i Alltet. Den andra nivån av evolutionen är utvecklingen av en materiell dimension i den andliga dimensionen. På den tredje nivån utvecklas det gudomliga Självet genom att en del av Anden föds in i det materiella universum för att utvecklas till ett fullständigt universellt Själv. På den lägsta, materiella, nivån utvecklas själen i en mänsklig kropp genom att samla erfarenheter och kärlek under varje jordeliv. Själens utveckling i en fysisk kropp är alltså ett nödvändigt villkor för att det högre Självet, den gudomliga Anden och ytterst Alltet skall växa och utvecklas.


Mysteriet handlar om vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg

Mysteriet är utvecklingen från total omedvetenhet om universums materiella och andliga dimensioner, om den egna själen och om det egna Självet och dess ursprung i den gudomliga Anden till fullt självmedvetande. Målet för den gudomliga andens evolution i universum och i oss människor är att vi skall bli fullt medvetna om vårt ursprung, vår gudomliga status och den yttersta meningen med våra liv här på jorden. Dagen efter min upplevelse av buddhans manifestation och den sista stora mysterieinvigningen fick jag följande budskap:  

Vi människor är dyrbara och vi är älskade av våra himmelska föräldrar, de vill inget hellre än att vi skall vakna upp till fullständigt medvetande om vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Tag emot denna gåva som förmedlas över så många sekler med ödmjukt hjärta. Det är det största tecken på förbundet mellan människorna och Gud som någonsin getts till mänskligheten. Likt en pärla som befriats från sitt skal och läggs i era händer skall ni ta emot och vörda denna gåva. (12/5-2003)


Vårt sanna Själv och vägen tillbaka till vårt gudomliga ursprung

Den slutgiltiga sanningen om vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg finns inom oss själva. Den inkarnerade själen är en del av det universella Självet som i sin tur föddes från det gudomliga Självet som är en del av det gränslösa Alltet. Men denna sanning, att vår sanna natur är en del av det gudomliga och ytterst en dela av Alltet, är helt omedveten för oss under en stor del av vår evolution i det materiella universum. De stofttäta materiekonstellationer som länge hindrar sanningen om vårt gudomliga ursprung att tränga fram är våra fysiska kroppar och vårt materiella universum som effektivt avskiljer oss från den andliga dimensionen. Denna omedvetenhet om vår sanna andliga natur är en nödvändig och naturlig del av vår utveckling som människor, under många liv är det den materiella utvecklingen som måste prioriteras. 

Men själen bär ändå med sig en längtan efter sitt sanna hem och människor har genom alla tider kunnat få mer eller mindre tydliga glimtar av den sanna verkligheten som döljs bakom det materiella universums och det jordiska jagets barriärer. Och en dag är ändå den långa utvecklingen av ett fullständigt Själv till ända. Den inkarnerade själen kan nu äntligen tränga genom kroppens barriärer och förenas med sitt universella Själv. Nästa genombrott innebär att det materiella universum lämnas och själen tar steget ut i den andliga dimensionen där den återförenas med sitt ursprung, Fadern-Modern, i form av det gudomliga Självet. När medvetandet förenas med det gudomliga medvetandet, det Vita korset, har själen nått den yttersta nivån i vårt andligt-materiella universum och är färdig för den sista föreningen med Alltet.