Duvan nr 2
Hilma af Klint, Duvan nr 2

På den här webbplatsen och i mina böcker beskriver jag de Höga Mästarnas projekt. Huvudbudskapet i projektet är det gudomligas evolution i det materiella universum och i oss människor. Allt är i grunden ett och allting hör samman - både här på jorden och i universums andliga och materiella dimensioner. Vi människor består av både ande och materia och vårt sanna Själv är en droppe av det gudomliga som skall utvecklas i materien för att så småningom kunna återvända till Alltet.

Under de senaste decennierna har vi nått otroligt långt i vår kunskap om vår egen och vårt universums materiella uppkomst och utveckling. Se till exempel den fantastiska filmen om Laniakea, det superkluster som vår vintergata är en del av. Men kunskapen om den materiella dimensionen måste kompletteras med motsvarande kunskap om den andliga dimensionen.

Därför presenteras också den sanna historien om de monoteistiska religionernas uppkomst. Vi måste befrias från gudsfruktan och tron på en partisk och svartsjuk Gud som väljer ut ett visst folk bland alla andra folk och uppmanar sina anhängare till avskiljande, religionskrig och terror i Guds namn för att mänsklighetens utveckling skall kunna gå framåt som avsett.

De Höga Mästarnas projekt syftar till att hjälpa oss i detta befrielsearbete och ge oss en glimt av den gudomliga kärlekskraft som genomsyrar allt i universum. En kraft som i stället för att sprida avskiljande och hat strävar mot att vi skall uppleva hela mänskligheten - och ytterst hela universum - som en enda enhet med samma gudomliga ursprung och samma gudomliga mål.

En kort sammanfattning av de Höga Mästarnas budskap


Gud är kärlek, Alltets kraft är gränslös kärlek

Det gudomliga Alltets kraft är gränslös kärlek, en kraft som är så oerhört stor att den måste begränsas i steg för steg innan den kan verka på materiens plan.

Syftet med universums evolution är att förmera den gudomliga anden

·         Alltets, den gränslösa kärlekens, första begränsning är den gudomliga anden.

·         Det Vita korset är andens gudomliga sinne.

·         Den gudomliga kärleken, den manligt-kvinnliga kraften, är andens lysande substans.

·         Universums materiella dimension uppstår och utvecklas i den andliga dimensionen med målet att bli en livmoder där den gudomliga anden kan växa och utvecklas.

Syftet med själens inkarnationer i fysiska kroppar är att utveckla ett universellt Själv

·         Droppar av den gudomliga anden föds in det materiella universum för att utvecklas till fullkomliga Själv som är avbilder av den gudomliga anden som är deras ursprung.

·         Denna utveckling sker genom att en del av Självet gång på gång föds som en själ in i ett fysiskt liv för att utveckla den gudomliga kärlekskraften.

·         Det krävs många inkarnationer som en själ i en fysisk kropp för att utveckla ett fullständigt universellt Själv som besitter en kärlek som kan motsvara den gudomliga kärleken.

·         På samma sätt som anden som föds in i det materiella universum glömmer sitt gudomliga ursprung, glömmer också den inkarnerade själen sitt ursprung i det universella Självet. 

Evolutionens fullbordan innebär att det universella Självet fullkomnas i ett sista fysiskt liv och återvänder till sitt gudomliga ursprung

·         I den sista inkarnationen gör sig själen fri från kroppens begräsningar, börjar minnas vem hon egentligen är och söker sig steg för steg tillbaka till sitt gudomliga ursprung.

·         Den första delen av resan handlar om en återförening med det universella Självet och därigenom blir själen medveten om sin historia genom många inkarnationer på jorden.

·         I nästa steg söker sig själen tillbaka till det centrum där hon en gång föddes in det materiella universum och återvänder genom denna port till den andliga dimensionen.

·         I andens dimension får själen skåda den gudomliga kärleken i sin manligt-kvinnliga form och förenas med sina andliga syskon i denna kraft.

·         I nästa steg förenas hon med det gudomliga sinnet som är det Vita korsets kraft.

·         Det fullständiga självmedvetandet innebär att man ser sitt eget fullkomnade Själv, den gudomliga buddhan, från det gudomliga sinnets nivå. Självet är nu medvetet om alla nivåer i sitt varande från den fysiska inkarnationen till den gudomliga andens nivå.

·         I den slutliga invigningen, det gudomliga bröllopet, förenas det fullkomnade Självet med universums högste mästare, det gudomliga Självet. Genom denna förening är det yttersta målet för universum uppnått och medvetandet förs tillbaka till tillståndet före uppdelningen i ande och materia i Big Bang.

De monoteistiska religionerna är mänskliga skapelser som för fram lögner om Gud

·         De monoteistiska religionerna har skapats av människor av rent politiska orsaker. De sprider läran om en nationalistisk, krigisk, ensidigt manlig, avskiljande och hatisk gud i stället för sanningen om alla människors ursprung och mål i den gudomliga enheten och kärleken. Därför har sanningen om dessa religioners tillkomst förts fram i de Höga Mästarnas projekt.

  Läs mer

En närmare beskrivning av projektet finns i boken De Höga Mästarnas projekt.